Cookie Policy

นโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุ้กกี้
 
    นโยบายการใช้คุกกี้นี้ จะอธิบายถึงความหมาย ประเภท ลักษณะการใช้งานคุกกี้และระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้ของเว็บไซต์ของบริษัทฟิลิป เวน (ประเทศไทย) จำกัด (ในที่นี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ ทำงานได้อย่างถูกต้อง แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้
1. คุกกี้คืออะไร
    คุกกี้เป็นไฟล์แบบตัวอักษรที่ส่งจากเว็บเบราว์เซอร์ของท่านโดยเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม ไฟล์คุกกี้จะถูกติดตั้ง หรือบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ คุกกี้จะจดจำข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และทำให้การเยี่ยมชมครั้งต่อไปของท่านง่ายขึ้นและบริการมีประโยชน์มากขึ้น
2. การใช้งานคุกกี้
    ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทฯ ใช้และในการใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียง รายการต่อไปนี้
    2.1 คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly Necessary Cookies) คือ คุกกี้ที่ใช้สำหรับการทำงานที่จำเป็นของเว็บไซต์ และท่านไม่สามารถปิดการใช้งานในระหว่างการเข้าหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ ซึ่งคุกกี้ประเภทนี้จะมีไว้เพื่อการจัดเก็บข้อมูลของท่านและตอบสนองต่อความต้องการที่ได้รับการร้องขอจากท่าน เช่น การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว การเข้าสู่ระบบ หรือการกรอกแบบฟอร์ม เป็นต้น
    2.2 คุกกี้การใช้งาน (Functional Cookies) คือ คุกกี้ที่ใช้สำหรับการทำงานกับเว็บไซต์และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามความต้องการของท่าน เช่น การตั้งค่าปุ่มทางลัด หากท่านไม่อนุญาตให้คุกกี้ประเภทนี้ทำงาน อาจส่งผลต่อการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์
    2.3 คุกกี้กำหนดเป้าหมาย (Targeting Cookies) คือ คุกกี้ที่ใช้สำหรับการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาของบริษัทฯ โดยคุกกี้ประเภทนี้จะสร้างเป็นโปรไฟล์ เพื่อระบุว่าท่านสนใจหรือชอบในสิ่งใดเป็นพิเศษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ คุกกี้เหล่านี้ทำงานโดยการระบุแต่ละเบราว์เซอร์และรหัสอ้างอิงของอุปกรณ์ท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่อนุญาตให้คุกกี้ประเภทนี้ทำงาน ท่านจะไม่ได้รับข้อมูลการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ หรือโฆษณาของ บริษัทฯ บนเว็บไซต์
    2.4 คุกกี้วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Performance Cookies) คือคุกกี้ที่ใช้สำหรับจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ อีกทั้งใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ หากท่านไม่อนุญาตใหบริษัทฯ ใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทฯ จะไม่สามารถวัดผลการทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์บริษัทฯ ได้
3. การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)
    เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม เช่น Youtube  และ/หรือ  Line และ/หรือ Instagram และ/หรือ facebook ท่านไม่สามารถควบคุมการใช้งานคุกกี้โดยบุคคลที่สามผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านพิจารณานโยบายการใช้คุกกี้และการทำงานอื่น ๆ ตามแต่ละเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น ๆ ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม
4. ระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้
    บริษัทฯ จะจัดเก็บคุกกี้ของท่าน (ผู้เข้าเยี่ยมหน้าเว็บไซต์) ไว้ตามความเหมาะสมของการใช้งานคุกกี้ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภท อย่างไรก็ตามท่านสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ได้เองผ่านทางเว็บบราวเซอร์ที่ใช้งานอยู่นี้
5. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
    ท่านสามารถดูประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ได้ที่ ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
6. กฏหมายที่ใช้บังคับ
    กฏหมายที่ใช้บังคับนี้ให้ใช้บังคับและตีความหมายตามกฏหมายไทย และ ให้ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทที่เกิดขึ้น
7. วิธีการติดต่อบริษัทฯ
    ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยใดๆ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในประกาศฯนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังนี้

    บริษัทฟิลิป เวน (ประเทศไทย) จำกัด และ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  (Data Protection Officer)
    อีเมล : phillipwain.pdpa@gmail.com
    สถานที่ติดต่อ :
        1. 1693 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว ชั้น 12A แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
            โทรศัพท์ 02-541-1555 หรือ
        2. 496-502 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
            โทรศัพท์ 02-252-9858
8. การเปลี่ยนแปลงประกาศฯ ฉบับนี้
    เนื้อหานโยบายการใช้คุกกี้นี้จะถูกปรับปรุงหรือ แก้ไขให้เหมาะสมกับรูปแบบและความจำเป็นในการใช้งานคุกกี้ของหน้าเว็บไซต์ บริษัทฯ ท่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาของนโยบายการใช้งานคุกกี้ที่เป็นฉบับล่าสุดที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา

ประกาศนโยบายคุกกี้ฉบับนี้ปรับปรุง ครั้งที่ 1/2565 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565